Stopa inflacji

Stopa inflacji

Inflacja i stopa inflacji to pojęcia bardzo często spotykane. Jednak na co dzień mało kto zastanawia się czym są stopy inflacji oraz jaki mają one wpływ na nasze codzienne życie. A stopy inflacji niewątpliwie mają wielki wpływ finansowy na każdego z nas. Postaramy się przybliżyć Ci informacje o tym czym jest inflacja i stopa inflacji oraz gdzie w codziennym życiu spotykamy się z tymi pojęcia i ich efektami.

Tagi: stopa inflacji, inflacja, ekonomia, stopy inflacji, znaczenie inflacji

Inflacja

Inflacja i powiązana z tym stopa inflacji to obecnie powszechne zjawisko. Bardzo ogólnie mówiąc inflacja to spadek wartości pieniądza. Inflacja powoduje, że ceny na rynku wzrastają. Inflacja dzielona jest na inflację pełzającą, kroczącą, galopującą i hiperinflację. Podział ten skonstruowany jest na podstawie stopy inflacji.

Wiele przyczyn wpływa na to, że pojawia się inflacja i rośnie stopa inflacji. Wśród najczęściej występujących wymienia się wadliwą strukturę gospodarki, nadmierną emisję pieniądza przez bank centralny, gwałtowne wzrosty kosztów produkcyjnych i wiele innych.

Inflacja i stopa inflacji mają także daleko idące skutki. Wśród nich pojawiają się zarówno te negatywne, jak i pozytywne. Wśród negatywnych skutków, które powoduje inflacja i stopy inflacji wymienić możemy: spadek wartości zobowiązań, zmniejszenie dochodów stałych. Wśród pozytywnych skutków, które powoduje inflacja i stopa inflacji wymienić możemy napędzanie niektórych sektorów gospodarki.

Tagi: inflacja, stopa inflacji, pozytywne skutki inflacji, skutki inflacji, stopy inflacji

Stopa inflacji - definicja

Stopy inflacji ściśle powiązane są z inflacją. Stopy inflacji są wskaźnikiem określającym stopień nasilenia inflacji. Stopa inflacji wyrażana jest w procentach. Jest ona podstawą rozróżnienia typów inflacji.

Stopa inflacji jest wskaźnikiem, który określa o ile procent wzrosły ceny w okresie badanym, w porównaniu do określonego okresu. Stopa inflacji najczęściej porównuje roczne okresy.

Mimo tego, że nie wszystkie ceny rosną w tym samym czasie i w takim samym stopniu, to stopa inflacji pozwala na ich średnie wyliczenie. Wyliczana jest według wzoru:

STOPA INFLACJI w% (rok t) = [(poziom cen w roku t - poziom cen w roku t-1)/poziom cen w roku t-1]*100

Każdy kraj dąży do tego, by stopa inflacji w jego gospodarce była optymalna. Nie oznacza to, że kraje chcą zupełnie wyeliminować inflację, bo jak wspominaliśmy, niskie stopy inflacji mogą mieć pozytywny wpływ na gospodarkę. Kraje dążą za to do tego, by stopa inflacji nie była hiperinflacją, która załamie rynek i oszczędności. Mimo tego, że niektórzy ekonomiści wskazują, iż najkorzystniejsze stopy inflacji dla krajów to stopa inflacji zerowa, to w opozycji do nich pozostają inni, dla których niskie stopy inflacji to dobre stopy. Kilkuprocentowa stopa inflacji stymuluje rynek i pomaga w obniżeniu stopy bezrobocia.

Tagi: inflacja, stopy inflacji, gospodarka, ekonomia, poziomy inflacji

Inflacja a deflacja

Inflacja to ogólny spadek wartości nabywczej pieniądza. Stopa inflacji to nic innego jak procentowy wzrost cen produktów i usług.

Stopa inflacji może być wykazywana w ujęciu rocznym lub miesięcznym. Stopa inflacji w ujęciu miesięcznym służy do porównań podobnych okresów, na przykład grudzień do grudnia w dwóch kolejnych latach. Dzięki takiemu porównaniu możliwe jest obserwowanie zmian rynku podczas takich zjawisk jak przedświąteczna gorączka zakupów.

Przeciwieństwem inflacji jest deflacja. Jest to zjawisko wzrostu wartości nabywczej pieniądza. Pomimo doskonałych pozorów, nie jest to wcale zjawisko ani tak pozytywne, ani też wyczekiwane w gospodarce. Wzrost deflacji może na przykład w dłuższym okresie czasu prowadzić do recesji. W obecnych modelach gospodarczo-ekonomicznych za najlepsze rozwiązanie uznaje się utrzymywanie niewielkiej inflacji nawet we wzorcowych gospodarkach. Zarówno inflacja jak i deflacja są miernikami wykorzystywanymi do oceny stanu ekonomicznego gospodarki.

Tagi: stopa inflacji, inflacja, deflacja, definicja inflacji

Stopa inflacji w Polsce

Rok 1989 i ustalenia Okrągłego Stołu spowodowały, że stopa inflacji w Polsce osiągnęła szczyty. Hiperinflacja była tragiczna w skutkach dla gospodarki naszego kraju. Apogeum stopa inflacji osiągnęła w 1990 roku. Kolejne reformy w kraju spowodowały, że stopy inflacji w Polsce zaczęły powoli obniżać się. Zlikwidowano PGR-y i inne państwowe firmy, nastąpił też spadek popytu na różne towary. W związku z tym pojawiła się także fala bezrobocia. Dzięki ustaleniom stopy inflacji w kolejnych latach spadały.

Zauważyć można, że w 2002 roku stopa inflacji w Polsce gwałtownie spadła. Dla porównania stopa inflacji w 1990 roku wynosiła 585,8%, a w 2002 roku stopa inflacji wynosiła 1,9%.

Aktualna stopa inflacji w Polsce utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie.

Tagi: inflacja, wskaźnik inflacji, inflacja w Polsce, stopy inflacji

Stopa inflacji a inwestorzy

Gdy rosną stopy inflacji to najbardziej odczuwają ją konsumenci. Wysokie stopy inflacji dotykają najbardziej najmniej zamożne osoby, dla których wyższa stopa inflacji to wyższe wydatki na podstawowe produkty typu żywność. Wysokie stopy inflacji nie pozostają też bez znaczenia dla osób, które inwestują swój kapitał.

Obliczając zyski z zainwestowanych środków inwestor nie może brać pod uwagę jedynie nominalnego oprocentowania. Wyższa stopa inflacji będzie miała bowiem wpływ na ich ostateczny zysk z inwestycji.

W internecie dostępne są kalkulatory, które pomagają obliczyć potencjalny zysk z inwestycji. Kalkulatory te uwzględniają wskaźniki takie jak stopy inflacji czy odliczenie należnego podatku Belki. Jeśli inwestor nie uwzględni stóp inflacji, może podjąć błędne decyzje inwestycyjne, które doprowadzą do utraty zainwestowanego kapitału lub małych zysków. Negatywne skutki tego, że stopa inflacji rośnie odczuwa każdy inwestor. Mało tego, że realne oprocentowanie różnych instrumentów finansowych zmniejsza się, to dodatkowo rosnąca stopa inflacji powoduje, że te zyski, które otrzymamy i tak są mniejsze, bo maleje ich siła nabywcza. W sytuacjach, gdy stopy inflacji rosną, inwestorzy muszą być bardzo uważni i rozsądni, gdyż to co na pierwszy rzut oka wydaje się korzystne, w rzeczywistości wcale nie musi takie być.

Tagi: skutki inflacji, stopa inflacyjna, stopy inflacji, inflacja, znaczenie inflacji

Stopa inflacji a obligacje

Wyższa stopa inflacji powoduje wyższe stopy procentowe. Inwestując nawet w bezpieczne obligacje, nie unikniemy wpływu jaki mają na nie stopy procentowe.

Mimo powszechnej opinii, że obligacje są bezpieczne, to nie jest tak to końca. Bo rosnąca stopa inflacji to wyższe stopy procentowe, a to w konsekwencji prowadzić może do tego, że inwestor straci na obligacjach, bo im wyższe stopy inflacji tym zysk obligacji niższy.

Sprzedaż obligacji, gdy stopa inflacji jest wysoka, a przy okazji stopa rynkowa również, jest niekorzystną decyzją i najpewniej przyniesie stratę. Jeśli wszystko wskazuje na to, że stopy inflacji będą rosły, nie warto lokować kapitału w obligacje. Jedynie wówczas, gdy planujemy długoterminowy zakup obligacji, ich zakup, gdy stopa inflacji jest wysoka, może być korzystny. Reasumując zakup obligacji powinniśmy uzależnić od tego jakie są aktualne stopy inflacji i jakie są perspektywy stopy inflacji.

Tagi: inflacja, obligacje, stopa inflacji a obligacje

Stopa inflacji a lokaty bankowe

Inwestowanie w lokaty w momencie, gdy stopa inflacji rośnie, nie jest korzystnym rozwiązaniem.

Tak jak w przypadku obligacji, stopa inflacji ma duży wpływ na zyski, które otrzymamy z lokaty.

Nawet mimo wysokiego oprocentowania lokaty, wysokie stopy inflacji spowodują, że pieniądze które otrzymamy po jej zakończeniu, nie będą zbyt duże. Im wyższe stopy inflacji tym mniejszy zysk, bo realny poziom cen wzrasta. Mimo tego, że Stopa inflacji ma wpływ na zyski z lokat, to warto w nie inwestować, gdyż na lokatach nigdy nie stracimy kapitału. W najgorszej sytuacji wysokie stopy inflacji spowodują, że zysk dla inwestora będzie niewielki. W sytuacji, gdybyśmy trzymali pieniądze w domu, a nie na lokacie, i tak nie mielibyśmy żadnych zysków. Przed wyborem lokaty warto obliczyć jakie są aktualne stopy inflacji i inne czynniki, które będą miały wpływ na nasz ostateczny zysk.

Tagi: zysk z lokat, stopa inflacji, inflacja, wskaźnik inflacji, zyski z lokat, lokaty

Stopa inflacji a kredyty

Stopa inflacji wpływa na wszystkie instrumenty finansowe. Zmiany jakim ulegają stopy inflacji mają wpływ także na kredyty.

Większość kredytów podlega zmiennemu oprocentowaniu. Im wyższa stopa inflacji tym wyższe stopy procentowe. Wniosek jest jeden – im wyższa stopa inflacji tym więcej będziemy płacić za nasz kredyt.

Koszt kredytów, podczas gdy stopy inflacji rosną, również będzie rósł i kredyt taki będzie mniej korzystny dla klienta. Mimo tego, że niektóre kredyty np. hipoteczne, zawierane są na wiele lat, to każda zmiana jakiej ulega stopa inflacji, będzie miała na niego wpływ i w dłuższym okresie może być bardzo kosztowna.

Tagi: inflacja, zmiany stóp inflacji, stopa inflacji a kredyty

Stopa inflacji a bezrobocie

Stopy inflacji, które wzrastają, powodują zamieszanie w całej gospodarce.

Wielu specjalistów podkreśla, że gdy stopa inflacji rośnie, gospodarka zaczyna odczuwać to bardzo istotnie. Gdy stopa inflacji zwiększa się, niewskazane jest podejmowanie żadnych decyzji inwestycyjnych, a to hamuje w istotny sposób rozwój przedsiębiorstw.

Rosnące stopy inflacji powodują wzrost cen na rynkach, to z kolei wpływa na koszt produkcji, a to znów na całość przedsiębiorstwa. Jeśli więc pojawia się wysoka stopa inflacji, pojawiają się również problemy firm w różnych segmentach. Niestety najczęściej odpowiedzią firm na takie wahania rynku są zwolnienia. Dlatego śmiało możemy powiedzieć, że rosnące stopy inflacji są przyczyną rosnącego bezrobocia. Zwolnienie ludzi jest najprostszym sposobem na obniżkę kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa. Przez specjalistów nazywane jest to efektem domina, które wywołuje wzrastająca stopa inflacji. Zauważają oni, że wysokie stopy inflacji, powodujące bezrobocie, wcale nie będą działały stymulująco na gospodarkę, a wręcz przeciwnie. Zdania są rzecz jasna podzielone, jednak warto samodzielnie przeanalizować postawioną tezę.

Tagi: inflacja, stopa inflacji, stopy inflacji, wzrost inflacji, stopy inflacji a bezrobocie

Obawy związane z inflacją

Wielu specjalistów podkreśla, że wysoka stopa inflacji jest zjawiskiem szkodliwym. Wskazują oni na to, że stopa inflacji, która rośnie, negatywnie wpływa zarówno na gospodarkę, jak i na nasze oszczędności. Jak wspominaliśmy inflacja powoduje spadek wartości pieniądza. Wyższe stopy inflacji to niższa siła nabywcza waluty.

Jeśli rośnie stopa inflacji to konsumenci mają ograniczone pole manewru – ich pensje stają się niższe, mogą miej za nie kupić.

Dodatkowo wysokie stopy inflacji to także niższe możliwe zyski z oszczędności. Bowiem wyższe stopy inflacji to mniejsze realne oprocentowanie lokat oraz stóp zwrotu uzyskiwanych z różnych inwestycji. Wysoka stopa inflacji wpływa także na oprocentowanie kredytów, co wiąże się z kosztami dla tych, którzy kredyt już wzięli, a także ich mniejszą dostępnością dla tych, którzy dopiero planują wziąć kredyt. Wyższe stopy inflacji wpływają bezpośrednio na dobrobyt każdego obywatela.

Wiele osób obawia się, że zbyt wysoka inflacja może zakłócić proporcje między otrzymywaną pensją a jej realną wartością, bowiem to, że stopa inflacji rośnie wcale nie oznacza, że pensje pracowników też rosną w tym samym czasie.

Jednym słowem społeczeństwo obawia się zubożenia. Dodatkowo należy podkreślić, że na nasze finanse wpływ ma nie tylko stopa inflacji w naszym kraju, ale także stopy inflacji w innych krajach, z którymi współpracujemy. Gospodarki powiązane są ze sobą, dlatego zmiany w stopach inflacji w innych krajach mają ogromny wpływ na kursy walutowe i nie tylko. Jak więc widać obaw związanych z inflacją oraz z tym, że stopy inflacji rosną, jest wiele. Jednakże rozsądne inwestycje i śledzenie gospodarki kraju na bieżąco może uchronić nas przed skutkami wzrostu inflacji.

Tagi: stopy inflacyjne, inflacja, wpływ inflacji, stopa inflacji a rynek walutowy, o stopach inflacji

 

 

© Netinvest


Be Free